کاربراتور-کاربراتور و انواع آن

کاربراتور

کاربراتور و انواع آن

 

کاربراتور مخلوط کنی است که می تواند مخلوطی احتراق پذیر از هوا-سوخت را به موتورهای شمع دار برساند.در موتورهای خودرو از دو نوع کاربراتور استفاده می شود.کاربراتور ونتوری ثابت(شکل 1 کاربراتور که از گلوگاه،نازل سوخت،دریچهٔ گاز و مخزن سوخت تشکیل می شود.) و کاربراتور ونتوری متغیر.در کاربراتور ونتوری ثابت،جریان هوایی که از گذرگاهی باریک شونده یا ونتوری می گذرد،خلأ نسبی یا مکشی ایجاد می کند که سبب تخلیهٔ سوخت از نازل سوخت می شود.در کاربراتور ونتوری متغیر،با تغییر شرایط بهره برداری از موتور،اندازهٔ گذرگاه هوا تغییر می کند.اندازهٔ همین گذرگاه است که مقدار سوختی را که وارد جریان هوا می شود کنترل می کند.

بعضی از خودروها کاربراتور ونتوری متغیر دارند.اما در بیشتر موتورها از کاربراتورهای ونتوری ثابت استفاده می شود.این کاربراتورها ممکن است یک دهانه (شکل 1 کاربراتور که از گلوگاه،نازل سوخت،دریچهٔ گاز و مخزن سوخت تشکیل می شود.)،دو دهانه یا چهاردهانه برای موتورهای بزرگتر داشته باشد.

 

شکل 1 


کاربراتور را می توان به دو دستهٔ پسخوردی و غیرپسخوردی نیز تقسیم کرد.کاربراتور پسخوردی به شیوهٔ الکترونیکی کنترل می شود.این سیستم از جهات گوناگون به سیستم سوخت پاشی الکترونیکی شباهت دارد،با این تفاوت که در این سیستم مدول کنترل الکترونیکی به جای آنکه به سوخت پاش سیگنال بفرستد،به سولنوئید واقع در کاربراتور،یا شیر اندازه گیری کنترل شونده با خلأ، پالس می فرستد.این پالسها سبب می شوند کاربراتور نسبت هوا-سوخت را تنظیم کند.

ساختمان و طرز کار کاربراتورهای پسخوردی را در بخشهای آینده شرح می دهیم.در ادامهٔ مطلب به توصیف کاربراتور ونتوری ثابت می پردازیم.کاربراتورها چند وسیلهٔ خارجی هم دارند.این وسایل عبارت اند از شیر برقی (سولنوئید دورآرام)،سولنوئید شتاب گیری،ومهار برگشت دریچهٔ گاز.


سیستمهای داخلی کاربراتور


2.طرز کار کاربراتور ونتوری ثابت

 

 

در شکل2(سه جزء اصلی کاربراتور ونتوری ثابت) سه جزء اصلی کاربراتور ونتوری ثابت نشان داده شده است.این سه جزء عبارت اند از گلوگاه کاربراتور،پیالهٔ کاربراتور و بدنهٔ دریچهٔ گاز ونتوری (شکل 3 سه طرف جیوه(Hg) و لوله های مرتبط با گذرگاه هوای دارای ونتوری.اختلاف میزان مکش در نواحی مختلف گذرگاه هوا با تغییر ارتقاع جیوه در لوله نشان داده شده است.) مجرای  باریک شونده ای است که هوای ورودی به موتور باید از آن عبور کند.در نتیجه در ونتوری خلأ  یا مکشی ایجاد می شود که آن را مکش ونتوری می نامند؛شدت مکش با سرعت عبور هوا از ونتوری  متناسب است.اختلاف فشار حاصل سبب می شود سوخت از ژیگلور بنزین، در هوای ورودی به موتور تخلیه شود (شکل 1 کاربراتور که از گلوگاه،نازل سوخت،دریچهٔ گاز و مخزن سوخت تشکیل می شود.)، در نتیجه مخلوطی از هوا-سوخت تولید می شود که از دریچهٔ گاز عبور می کند و وارد منیفولد بنزین  می شود.

 

شکل 2 

 

شکل 3 


دریچهٔ گاز (شکلهای  1 کاربراتور که از گلوگاه،نازل سوخت،دریچهٔ گاز و مخزن سوخت تشکیل می شود.و شکل2سه جزء اصلی کاربراتور ونتوری ثابت) وسیلهٔ اصلی کنترل است.وقتی دریچهٔ گاز باز می شود هوای بیشتری از ونتوری می گذرد.هرچه جریان هوا شدیدتر باشد،مکش بیشتر می شود و سوخت بیشتری از ژیگلور بنزین بیرون می ریزد.در نتیجهٔ همین ارتباط است که کاربراتور می تواند مقدار سوخت را با مقدار هوای عبوری از دریچهٔ گاز متناسب سازد.این اصل اساسی اندازه گیری مقدار سوخت در همهٔ کاربراتورهاست.


3.کاربراتورهای ونتوری ثابت


کاربراتور به چندین سیستم یا مدار نیاز دارد تا بتواند نسبت هوا-سوخت را چنان تنظیم کند که با شرایط مختلف کار موتور تناسب داشته باشد.این سیستمهای داخلی عبارت اند از:


1.سیستم شناور.

2.سیستم دورآرام.

3.سیستم ژیگلور اصلی.

4.سیستم سوخت کمکی.

5.سیستم پمپ شتاب دهنده.

6.سیستم ساسات.


در شکل(4 نسبتهای هوا-سوخت وقتی سیستمهای مختلف کاربراتور، در دورهای مختلف،کار می کنند) نسبتهای مختلف هوا-سوخت در هنگام کار سیستمهای مختلف کاربراتور نشان داده شده است.این نمودارها صرفاً به عنوان نمونه نشان داده شده است.نسبتهای هوا-سوخت برای کاربراتورهای مختلف و در شرایط مختلف کار موتور متفاوت اند.وقتی ساسات می کشیم مخلوط هوا-سوخت غنی وارد سیلندرها می شود تا بتوانیم موتور را با استارت زدن روشن کنیم.به تدریج که موتور گرم می شود و دور آن افزایش می یابد،این مخلوط هم فقیر می شود.در سرعتهای متوسط که دریچهٔ گاز نیمه باز است،هم سیستم دورآرام به موتور سوخت می رساند و هم ژیگلور اصلی.وقتی دریچهٔ گاز بیشتر باز شود،سیستم اصلی اندازه گیری(ژیگلور اصلی)تنها سیستمی است که سوخت رسانی را به عهده می گیرد.وقتی پدال گاز را تا ته فشار می دهیم و دریچهٔ گاز کاملاً باز می شود،سیستم سوخت کمکی وارد میدان می شود.این سیستم مخلوط هوا-سوخت را غنی می سازد تا موتور با تمام توان خود کار کند.

 

شکل 4 


4.سیستم شناور


در کاربراتور،پیالهٔ کاربراتور(شکلهای 5 پیالهٔ کاربراتور همراه با شناور، شیر سوزنی و ورودی سوخت یا سوزن نشین شیر سوزنی.وشکل 6 سیستم شناور کاربراتور،که در آن دو شناور و یک شیر سوزنی وجود دارد.) به وسیلهٔ پمپ بنزین،از بنزین موجود در باک پر می شود هواکشی که در بالای پیالهٔ کاربراتور قرار دارد این امکان را فراهم می آورد که فشار جو بر سوخت موجود در پیالهٔ کاربراتور تأثیر بگذارد.فشار جوسوخت را در نازل سوخت به جلو می راند.اگر هوا از کاربراتور بگذرد،جریان هوای عبوری از ونتوری،در اطراف نوک نازل سوخت،مکش ایجاد می کند.اختلاف فشار حاصل سبب می شود که سوخت از ژیگلور در هوای عبوری تخلیه شود.

 

شکل 5 


سیستم شناور شامل مخزن سوخت کوچکی(پیالهٔ کاربراتور) است که یک شناور و یک شیر سوزنی دارد(شکل  5 پیالهٔ کاربراتور همراه با شناور، شیر سوزنی و ورودی سوخت یا سوزن نشین شیر سوزنی.).بعضی از شناورها توخالی اند و از برنج ساخته می شوند.بعضی دیگر توپرند،اما از موادی سبکتر از بنزین ساخته می شوند.شناورها را به شکلهای مختلف می سازند و معمولاً آنها را به صورت جفتی به کار می برند.در شکل 6(سیستم شناور کاربراتور،که در آن دو شناور و یک شیر سوزنی وجود دارد.) کاربراتوری با دو شناور نشان داده شده است.

 

شکل 6 


بالا وپایین رفتن شناور سبب می شود که شیر سوزنی به داخل سوزن نشین خود برود و از آن بیرون بیاید.شیر سوزنی می تواند افقی (شکلهای 5 پیالهٔ کاربراتور همراه با شناور، شیر سوزنی و ورودی سوخت یا سوزن نشین شیر سوزنی.وشکل 6 سیستم شناور کاربراتور،که در آن دو شناور و یک شیر سوزنی وجود دارد.)یا عمودی (شکل 7 سیستم شناور با دو هواکش؛یک هواکش داخلی و یک هواکش به درون مخزن زغال چوب)باشد.در هر دو حالت،شیر سوزنی سطح سوخت را در پیالهٔ کاربراتور کنترل می کند.وقتی پمپ بنزین  سوخت تحت فشار را پیالهٔ کاربراتور سرازیر می کند،سطح سوخت و،همراه با آن شناور بالا می آید.شناور شیر سوزنی را به طرف سوزن نشین می راند.وقتی سطح سوخت به تراز مناسب رسید،شیر سوزنی کاملاً در سوزن نشین خود می نشیند و جریان سوخت را قطع می کند.وقتی کاربراتور از پیاله سوخت بیرون می کشد،شناور پایین می رود.شیر سوزنی از سوزن نشین خود جدا می شود و به سوخت اجازهٔ ورود می دهد.در هنگام کار،شیر سوزنی وشناور با یکدیگر در تعادل قرار می گیرند.درست همان مقدار سوخت وارد پیاله می شود که از آن بیرون می رود.بعضی از کاربراتورها یک ژیگلور کمکی دارند که شناور آن را به کار می اندازد.اگر در سرعتهای بالا یا وقتی کار زیادی از موتور کشیده می شود سطح سوخت در پیالهٔ کاربراتور پایین برود،اهرم انتهای شناور،ژیگلور کمکی را باز می کند تا سوخت بیشتری وارد پیالهٔ کاربراتور شود.

 

شکل 7 


اگر سوخت در کاربراتور به ارتفاع مناسبی نرسد،کاربراتور مخلوط هوا-سوخت نا مناسبی به موتورمی رساند.اگر سطح سوخت خیلی بالا باشد،سوخت زیادی از ژیگلور بنزین تخلیه می شود.در نتیجه مخلوط هوا-سوخت زیادی غنی می شود.اگر سطح سوخت خیلی پایین باشد،سوخت کافی از نازل تخلیه نمی شود،در نتیجه مخلوط هوا-سوخت بیش از اندازه فقیر خواهد شد.بیشتر کاربراتورها وسیلهٔ تنظیم خارجی برای تغییر نسبت هوا-سوخت،برای کار در وضعیت بالاتر از دورآرام نداند.


5.هواکشهای پیالهٔ کاربراتور


پیاله های کاربراتور هواکشی در نقطه ای بالای دریچهٔ ساسات دارند که به گلوگاه کاربراتور منتهی می شود(در شکل6 بالا سیستم شناور کاربراتور،که در آن دو شناور و یک شیر سوزنی وجود دارد. ، ؛) (شکل 7 بالا وسمت چپ سیستم شناور با دو هواکش؛داخلی ویک هواکش به درون زغال چوب).این هواکش به جبران آثار ناشی از کثیف بودن فیلتر هوا کمک می کند.وقتی فیلتر هوا کثیف باشد مکش شدیدتری در ونتوری ایجاد می شود.در این صورت سوخت بیشتری از پیالهٔ کاربراتور کشیده می شود و مخلوط هوا-سوخت غنیتری تولید می شود.وجود هواکش( شکل 6سیستم شناور کاربراتور،که در آن دو شناور و یک شیر سوزنی وجود دارد. ،)یا هواکش داخلی(شکل 7 سیستم شناور با دو هواکش؛داخلی ویک هواکش به درون زغال چوب) سبب می شود که فشار هوای روی سوخت در پیالهٔ کاربراتور و هوای روی سوخت در پیالهٔ کاربراتور و هوای ورودی به کاربراتور برابر بماند

پیالهٔ کاربراتور هواکش دیگری هم دارد.پس از خاموش کردن موتور،گرمای موتور سبب تبخیر مقداری از سوخت باقیمانده در پیالهٔ کاربراتور می شود.سوراخ هواکش مخزن زغال چوب(شکل 7 بالا وسمت راست سیستم شناور با دو هواکش؛یک هواکش داخلی ویک هواکش به درون مخزن زغال چوب) راه ورود بخار سوخت به مخزن زغال چوب است.این مخزن بخار سوخت را جذب می کند و مانع از پخش آن در هوا وایجاد آلودگی می شود.


6.سوپاپ موازنهٔ دورآرام در موتور گرم


هواکش داخلی که به گلوگاه کاربراتور منتهی می شود،می تواند در هنگام درجا کارکردن موتور گرم به اندازهٔ کافی بخار سوخت از پیالهٔ کاربراتور  به گلوگاه کاربراتور برساند که نسبت هوا-سوخت را مختل کند.این عمل می تواند سبب غنی شدن مخلوط شود.برای جلوگیری از غنی شدن مخلوط بغضی از کاربراتورها یک سوپاپ موازنهٔ دورآرام در حالت گرم دارند(شکل8 سوپاپ موازنهٔ دور آرام در موتور گرم) که به تیغه ای ترموستاتی متصل است.وقتی دما به مقداری از پیش تعیین شده می رسد،تیغهٔ ترموستاتی به اندازه ای خم می شود که این سوپاپ را بگشاید.در این هنگام جریان هوای اضافی از کنار سیستم دورآرام می گذرد وبه گذرگاه کمکی هوا می رود.در نتیجه مخلوط به اندازهٔ کافی فقیر می شود که تبخیر سوخت اضافی و پیالهٔ کاربراتور را جبران می کند.

 

شکل 8 

 

 

 

 

 

 

 

 

7.سیستم دورآرام


وقتی در حین درجا کارکردن موتور دریچهٔ گاز بسته می شود،هوای بسیار کمی از ونتوری می گذرد.در نتیجه مکش ونتوری به اندازه ای کم می شود که سوخت اصلاً از نازل بیرون نمی آید.(2 سه جزء اصلی کاربراتور ونتوری ثابت)سیستم دورآرام(شکل 9 سیستم دور آرام کاربراتور.دریچهٔ گاز بسته است،بنابراین فقط مقدار اندکی هوا می تواند از اطراف آن عبور کند.همهٔ سوخت پس از پیچ تنظیم مخلوط هوا-سوخت دورآرام تخلیه می شود.)مخلوط هوا-سوخت را برای کار موتور در هنگام بسته بودن دریچهٔ بستهٔ گاز هوا وسوخت را از مجراهای سیستم دورآرام به درون می کشد.در نتیجه مخلوط هوا-سوخت بسیار غنی تولید می شود.این مخلوط از کنار نوک مخروطی پیچ ژیگلور دورآرام(شکل9 سیستم دور آرام کاربراتور.دریچهٔ گاز بسته است،بنابراین فقط مقدار اندکی هوا می تواند از اطراف آن عبور کند.همهٔ سوخت پس از پیچ تنظیم مخلوط هوا-سوخت دورآرام تخلیه می شود.) می گذرد ودر دریچهٔ ژیگلور دورآرام تخلیه می شود.هوایی که از اطراف دریچهٔ بستهٔ گاز می گذرد این مخلوط را فقیرتر می کند.پیچ تنظیم ژیگلور دور آرام را نمی توان تنظیم کرد،مگر بخشی از کاربراتور باز شود.

 

شکل 9


توجه:در بسیاری از موتورهایی که کاربراتور پسخوردی دارند،سیستم کنترل الکترونیکی موتور وظیفهٔ کنترل غنی بودن مخلوط دورآرام و دورآرام را به عهده دارد.


8.کار با سرعت کم


وقتی دریچهٔ گاز کمی باز می شود(شکلهای10 کار با سرعت کم.دریچهٔ گاز اندکی باز است وسوخت هم از دریچهٔ ژیگلور دور آرام وهم از دریچهٔ سرعت کم تخلیه می شود. وشکل 11سیستم سرعت کم در حال کار.دریچهٔ گاز از دریچهٔ سرعت کم میگذرد،بنابراین مقدار بیشتری سوخت از این طریق به موتور می رسد.)لبهٔ دریچهٔ گاز از دریچهٔ ژیگلور دور آرام بالاتر می رود و به دریچهٔ سرعت کم می رسد.در این حالت مکش منیفولد بنزین بر این دریچهٔ بالایی اعمال می شود(شکل1ب)وسبب می شود سوخت بیشتری از نازل بیرون بیاید.سوخت با این هوای اضافی که از بالای دریچهٔ گاز،که مختصری باز است،می گذرد و مخلوط می شود.مخلوط حاصل از لحاظ نسبت هوا-سوخت برای کار با سرعت کم مناسب است.

توجه:این سیستم را سیستم میانی یا انتقالی نیز می نامند.زیرا این سیستم حالت کنترل سنجش سوخت را از سیستم دورآرام به سیستم ژیگلور اصلی انتقال می دهد.

 

شکل 10

 

شکل 11


9.سیستم ژیگلور اصلی


وقتی دریچهٔ گاز به اندازه ای باز باشد که لبهٔ بالایی آن از دریچه های دور آرام و سرعت کم فاصلهٔ کافی پیدا کند(شکل 12 طرز کار سیستم ژیگلور اصلی.دریچهٔ گاز باز است و ژیگلور اصلی(سرعت بالا) سوخت را تخلیه می کند.)،دیگر از این دریچه ها سوخت بیرون نمی آید،زیرا در این وضعیت اختلاف مکش در بالا وپایین دریچهٔ گاز بسیار کم می شود اما وقتی مقدار بیشتری هوا از ونتوری بگذرد،مکش ونتوری شدیدترمی شود.ژیگلور بنزین یا ژیگلور اصلی سوخت را تخلیه می کند(شکل 12 طرز کار سیستم ژیگلور اصلی.دریچهٔ گاز باز است و ژیگلور اصلی(سرعت بالا) و ژیگلور اصلی وظیفه سوخت رسانی را به عهده می گیرد.هرچه دریچهٔ گاز بیشتر باز شود،هوا سریعتر عبور می کند و مکش ونتوری شدیدتر می شود.این وضعیت سبب می شود که سوخت بیشتری از نازل اصلی تخلیه شودو نسبت مناسب هوا-سوخت برقرار بماند.

توجه:کاربراتورهای پسخوردی کنترلگرهای الکترونیکی دارند که نسبت مناسب هوا-سوخت را،برای شرایط مورد نظر به دقت حفظ می کنند.

 

شکل 12

 

10.سیستم سوخت کمکی


برای حرکت با سرعت زیاد،توان کامل و به اصطلاح تخت گاز،مخلوط هوا-سوخت باید غنی باشد،سیستم سوخت کمکی(شکل 13 سیستمهای سوخت کمکی مکانیکی.وقتی دریچهٔ گاز(مانند شکل)باز است،سوزن ژیگلور بالا می رود به طوری که ناحیهٔ باریکتر آن در ژیگلور قرار می گیرد.در نتیجه مقدار بیشتری سوخت جاری می شود.)این مخلوط را غنی می سازد.در خودروهای قدیمی سیستم سوخت کمکی مکانیکی بود یا با مکش منیفولد بنزین کارمی کرد.در خودروهای جدید که کاربراتورهای پسخوردی دارند،سیستم سوخت کمکی به صورت الکترونیکی کنترل می شود.

 

شکل 13

شکل 14


1.سیستم سوخت کمکی مکانیکی در این سیستم از یک ژیگلور و یک سوزن ژیگلوراستفاده می شود. (شکل 13 سیستمهای سوخت کمکی مکانیکی.وقتی دریچهٔ گاز(مانند شکل)باز است،سوزن ژیگلور بالا می رود به طوری که ناحیهٔ باریکتر آن در ژیگلور قرار می گیرد.در نتیجه مقدار بیشتری سوخت جاری می شود.)ژیگلور سوراخ یا روزنه ای است که آن را به دقت با مته تراشیده اند و سیالی از درون آن می گذرد.سوزن ژیگلور مخروطی است(شکل 14 سیستم سوخت کمکی که با مکش به کار می افتد.وقتی بار موتور افزایش می یابد،مکش منیفولد بنزین کاهش می یابد و به فنر پیستون کمکی بنزین امکان می دهد که پیستون را بالا ببرد.در نتیجه سوزن ژیگلورها بالا می روند و سوخت بیشتری از ژیگلور اصلی می گذرد)که دو یا چند پله با قطرهای مختلف دارد.در کاربراتور نشان داده شده (در شکل13 سیستمهای سوخت کمکی مکانیکی.وقتی دریچهٔ گاز(مانند شکل)باز است،سوزن ژیگلور بالا می رود به طوری که ناحیهٔ باریکتر آن در ژیگلور قرار می گیرد.در نتیجه مقدار بیشتری سوخت جاری می شود.) سوزن ژیگلور پله دار به میله بندی گاز متصل است.وقتی دریچهٔ گاز بسته می شود.سوزن ژیگلور پایین است و ناحیه ای که بیشترین قطررا دارد درون ژیگلور قرار می گیرد.در نتیجه سوخت به نازل اصلی نمی رسد.اما سوخت کافی برای کار با دور آرام و دریچهٔ اندکی باز تأمین می شود.

وقتی دریچهٔ گاز بازمی شود،میله بندی گاز سوزن ژیگلور را بالا می آورد.در نتیجه ناحیه ای از سوزن که قطر کمتری دارد در ژیگلور می ماند.چون در این حالت مجرای ژیگلور بیشتر باز شده است سوخت بیشتری از آن عبور می کند و توان موتور افزایش می یابد.

2.سیستم سوخت کمکی مکشی این سیستم به کمک مکش منیفولد بنزین کار می کند.در شکل 14(سیستم سوخت کمکی که با مکش به کار می افتد.وقتی بار موتور افزایش می یابد و به فنر پیستون کمکی بنزین امکان می دهد که پیستون را بالا ببرد.در نتیجه سوزن ژیگلورها بالا می روند و سوخت بیشتری از ژیگلور اصلی می گذرد.)کاربراتوری با دو سوزن ژیگلور نشان داده شده است که با حرکت یک پیستون کمکی بنزین بالا و پایین می روند.مکش شدید سبب می شود که پیستون بر نیروی فنر غالب شود و سوزن ژیگلورها را پایین بکشد.در نتیجه جریان سوخت گذرا از ژیگلورها محدود می شود.وقتی دریچهٔ گاز باز می شود و شدت مکش منیفولد بنزین کاهش می یابد،فنر پیستون را به طرف بالا می راند.در نتیجه سوزن ژیگلورها بالا می روند و سوخت بیشتری از ژیگلورها می گذرد.

در شکل 15(کاربراتور با سوزن ژیگلوری که به کمک دیافراگم مکشی به کار می افتد.)کاربراتوری با یک دیافراگم مکشی فنر سوار نشان داده شده است.این دیافراگم با سوزن ژیگلور مرتبط است.وقتی دریچهٔ گاز کاملاً باز می شود،مکش منیفولد بنزین به شدت کاهش می یابد.در این هنگام فنر،دیافراگم و سوزن ژیگلور را پایین می برد.در نتیجه ناحیهٔ باریکتری از سوزن در ژیگلور می ماند و سوخت بیشتری از ژیگلور می گذرد.

در بعضی از کاربراتورها تلفیقی از دو سیستم سوخت کمکی مکانیکی و مکشی به کار رفته است.در این کاربراتورها سوزن ژیگلور هم به دریچهٔ گاز متصل است و هم به دیافراگم مکشی.

 

شکل 15 


11.سیستم پمپ شتاب دهنده


وقتی دریچهٔ گاز باز می شود تا خودرو شتاب پیدا کند،معمولاً مقدار هوای ورودی به کاربراتور به طور ناگهانی افزایش می یابد.اگر بلافاصله سوخت اضافی تأمین نشود،مخلوط هوا-سوخت به اندازه ای فقیر می شود که موتور مکث می کند.در این حالت ممکن است شعله پس بزند یا موتور خاموش شود.

پمپ شتاب دهنده سوخت اضافی مورد نیاز برای شتاب گیری سریع را تأمین می کند.در شکل(16 طرز کار سیستم پمپ شتاب دهنده) نوعی از این پمپ نشان داده شده است.این پمپ سوزن شناوری دارد که به وسیلهٔ اهرم متصل به دریچهٔ گاز بالا وپایین می رود.وقتی دریچهٔ گاز باز می شود اهرم،فنر پشت تلمبهٔ کاربراتور را فشرده می سازد.این فنر سوزن شناور را پایین می راند و سوخت از ژیگلور کمکی به داخل جریان هوا فوران می کند.بدین ترتیب مخلوط هوا-سوخت غنی می شود و خودرو به سرعت شتاب می گیرد.

فنر پشت تلمبهٔ کاربراتور به پمپ شتاب دهنده امکان می دهد که به مدت یک ثانیه یا در همین حدود،یا تازمانی که سیستم سوخت کمکی عهده دار سوخت رسانی شود،سوخت را از خود عبور دهد.در نوع دیگری از پمپ شتاب دهنده به جای سوزن شناور از دیافراگم استفاده می شود.وقتی دریچهٔ گاز باز می شود،میله بندی گاز دیافراگم پمپ را به داخل محفظهٔ پر از سوخت می راند.در نتیجه سوخت با فشار از محفظه بیرون می آید و از ژیگلور کمکی تخلیه می شود.

 

شکل 16


12.مجراهای هواگیروضدسیفون


همهٔ ژیگلورهای کاربراتور،به استثنای پمپ شتاب دهنده مجراهای کوچک هواگیری دارند(شکلهای 9 سیستم دور آرام کاربراتور.دریچهٔ گاز بسته است،بنابراین فقط مقدار اندکی هوا می تواند از اطراف آن عبور کند.همهٔ سوخت پس از پیچ تنظیم مخلوط هوا-سوخت دورآرام تخلیه می شود.و شکل 11سیستم سرعت کم در حال کار.دریچهٔ گاز از دریچهٔ سرعت کم میگذرد،بنابراین مقدار بیشتری سوخت از این طریق به موتور می رسد.).این مجراها ورود هوا بهسیستم را امکانپذیر می کنند.در نتیجه هوا و سوخت تا حدودی از پیش مخلوط می شوند وسوخت بهتر تبخیر می شود.

مجراهای هواگیری نقش مجراهای ضدسیفون را نیز دارند.این مجراها از سیفون شدن سوخت از پیالهٔ کاربراتور جلوگیری می کنند.وقتی موتور خاموش می شود،منیفولد بنزین سرد می شود و ممکن است مکش مختصری در آن ایجاد شود.خنثی می کنند.در نتیجهٔ مکش،منیفولد بنزین نمی تواند از طریق ژیگلور دورآرام سوخت بکشد وپیالهٔ کاربراتور را خالی کند.


13.تنظیم کارخانه ای دریچهٔ گاز


این سیستم( شکل 14سیستم سوخت کمکی که با مکش به کار می افتد.وقتی بار موتور افزایش می یابد و به فنر پیستون کمکی بنزین امکان می دهد که پیستون را بالا ببرد.در نتیجه سوزن ژیگلورها بالا می روند و سوخت بیشتری از ژیگلور اصلی می گذرد.) به کارخانهٔ سازنده امکان می دهد که کاربراتور را از لحاظ اختلاف جزئی جریان سوخت،ناشی از تلرانسهای ساخت قطعات،تنظیم کند.سر پینی که در پیستون کمکی بنزین تعبیه شده است از شیاری می گذرد و وارد حفره ای می شود که پیچ تنظیم دریچهٔ گاز در آن قرار دارد.با پیچاندن پیچ،پیستون کمکی بنزین و سوزن ژیگلور بالا یا پایین می روند.این تنظیم برای حداقل کردن قدرت موتور انجام می شود.


14.جبران ارتفاع


وقتی ارتفاع از سطح دریا افزایش یابد،فشار جو کاهش می یابد و هوا رقیق می شود.در نتیجه ممکن است کاربراتور مخلوط غنیتری تولید کند که حاصل آن عملکرد ضعیف موتور و آلایندگی شدید دود است.

بعضی از کاربراتورها یک وسیلهٔ جبران کنندهٔ ارتفاع دارند تا به کمک آن این وضعیت را تصحیح کنند.جبران کنندهٔ ارتفاع،به صورت خودکار،مخلوط هوا-سوخت را،متناسب با تغییر ارتفاع یک جو سنج فلزی کوچک است که  فانوسه ای درزبندی شده است و درون آن خلأ نسبی است.با کم شدن فشار هوا فانوسه طویل می شود.در نتیجه سوزن ژیگلور در ژیگلور پایین می رود و مقدار سوخت عبوری از ژیگلور پایین می رود و مقدار سوخت عبوری از ژیگلور را کاهش می دهد.

 

 

ساسات کاربراتور

 

 

15.سیستم ساسات


ب

/ 0 نظر / 163 بازدید